Biolan Suotis
Biolan Suotis
Biolan Suotis
Biolan Suotis Biolan Suotis Biolan Suotis
Biolan Suotis

Ett filter för sippervatten

 • ett biologisk-kemiskt filter för vätska som har separerats från torrtoalettens botten
 • efter rening kan vätskan ledas direkt i miljön
 • behöver ingen elanslutning
 • filtermassornas reningskapacitet är ca 60 liter sippervatten

Produktnummer: 70572100
VVS-nummer: 3623612

Anordningen måste användas och underhållas enligt anvisningarna och dess funktion måste observeras regelbundet. Man kan leda sippervatten som bildas i en torrtoalett till filtret. Vid användning av toaletten ska de anvisningar som toalettanordningens tillverkare har angivit följas. Avloppsvatten från vattentoalett, grått avloppsvatten, regn-, dag- eller dräneringsvatten från grunderna får inte ledas in i filtret.

Uppföljning av funktionen

Filtrets funktion bör följas upp månatligen under användningsperioden. Ett filter som fungerar som det ska luktar knappast alls eller bara aningen illa. Det är helt normalt att det bildas ett tunt skal på vätskeytan.

Kontrollera att

 1. I den tredje sektionen ligger vätskans yta i nivå med utloppsröret
  nedre del.  
 2. I den andra sektionen ligger vätskans yta i nivå med överflödesväggen. 
 3. I den tredje sektionen är massan lös. Bryt och rör om i massan
  med till exempel en metallpinne. 
 4. Vätskan kan rinna ut ur filtret obehindrat.  
 5. Luftgallren i filtrets lock är på plats och luften strömmar obehindrat.  
 6. De synliga avloppsanslutningarna är i ordning.  
 7. Vattnet som lämnar filtret är klart men aningen gulaktigt.  
 8. pH-värdet hos den vätska som lämnar filtret är minst nio.
  Doppa ändan av pH-pappret i den vätska som lämnar filtret.
  Jämför papprets färg med tabellen i dosan. Sätt pH-papperswbiten
  i blandavfallet efter användningen. Byt ut filtermassorna vid behov.

 

Byte av filtermassorna

Filtret kan behandla ca 60 liter sippervatten. Efter detta bör massorna bytas ut. Kontrollera om massorna bör bytas ut genom att mäta pH-värdet hos det vatten som lämnar filtret med hjälp av ett pH-papper. Vätskans pH-värde bör vara minst nio. Som filtermaterial får endast användas filtermaterial som är avsedda för Biolan Suotis. Biolan Oy garanterar inte anordningens reningseffekt med andra filtermaterial.

 1. Byt ut alla filtermaterial på en gång.  
 2. Koppla ur inloppsröret för vätskan från genomföringen.  
 3. Luta filtret så att en del av vätskan i den tredje sektionen rinner ut genom utloppsröret.  
 4. Lösgör utloppsröret vid behov.
 5. Lyft upp filtret och töm massorna och vätskorna i en trädgårdskompostor. Massorna kan även användas som sådana som jordförbättringsmaterial under prydnadsväxter. Massorna och vätskan i filtret innehåller näringsämnen, vilket gör att skyddsavstånd till vattendrag ska följas.  
 6. Sätt tillbaka filtret efter tömningen.  
 7. Koppla till inlopps- och utloppsrören.  
 8. Sätt nya massor i rätta sektioner. Märkning I, II, eller III för respektive sektion finns på utsidan vid filtrets övre kant. Motsvarande symboler finns på filtermassasäckarnas etiketter. Fyll sektion II först.   
 9. Jämna ut massornas ytor.  
 10. Kontrollera att filtret står vågrätt i både längd- och tvärriktning.

Installeras vågrätt

Filtret installeras på ett jämnt, tjälpassivt underlag med tillräcklig bärförmåga. Filtret ska ligga i vågrätt läge både i längd- och i tvärriktning för att vätskan ska rinna jämnt och utnyttja filtermaterialets hela reningsyta. Filtret ska installeras så att luft kan strömma in i filtret genom luftgallren i locket. Anslut det rör som kommer från toaletten till genomföringsgummit i den första sektionen. Då du installerar inloppsröret, se till att lutningen är tillräckligt stor (minst 1–1,5 %). Anslut utloppsröret till genomföringsgummit i den tredje sektionen. Även vid installationen av utloppsröret ska man se till att lutningen är tillräcklig så att vätskan kan rinna obehindrat till utloppsplatsen. Ingångsavloppet måste isoleras, om reningsanläggningen används på vintern. Isoleringen av utgångsavloppet bedömas i varje särskilt fall.

Att sätta filtermaterialet på plats

Filtermaterialen har packats i plastpåsar för transportering. Plastpåsarna avlägsnas. Märkning I, II, eller III för respektive sektion finns på utsidan vid filtrets övre kant. Motsvarande symboler finns på säckarnas etiketter.

OBS! Sätt först massan i sektion II (två säckar). Till slut jämna ut massornas ytor.

Biolan Suotis är ett filter, avsett för behandling av sippervatten från en torrtoalett. Filtrets funktion baserar sig på fysikalisk, kemisk och biologisk filtrering. Vätskan rinner inne i filtret från en sektion till en annan med fall. Filtret innehåller filtermaterial av tre olika slag.

 • I den första sektionen är filtermaterialet Biolan Filtersand som filtrerar fasta orenheter från vätskan. På sandens yta bildas det en population av mikroorganismer, som använder den organiska substansen i vätskan som föda.
 • I den andra sektionen binder Massa-N till sig ammoniumkväve från vätskan.
 • Till sist rinner vätskan genom Massa-P, som avlägsnar fosfor.

Luftcirkulationen i filtret fungerar med hjälp av gravitation. För luftcirkulationen finns det fyra luftgaller i filtrets lock. Filtret har tillverkats av frostbeständiga material.

Kapaciteten hos Biolan Suotis räcker till för behandling av ca 60 liter sippervatten, varefter massorna bör bytas i enlighet med underhållsanvisningarna. Näringshalten i sippervattnet varierar dock beroende på toalettmodellen och användningen.

Ett filter som har installerats enligt anvisningarna, behandlar sippervattnet så att det kan ledas ut i marken.

Val av placeringsplats

Filtret ska placeras så att vätskan rinner från toaletten till filtret med fall. Filtret kan antingen grävas delvis ned i marken eller lämnas helt ovanför markytan. Luftgallren i filtrets lock bör vara ovanför markytan eller lufttillförseln till luftgallren ska annars vara obehindrad. Filtret placeras på ett ställe där det inte heller underöversvämningstider samlas vatten. Filtret kan placeras utomhus utan väderskydd. Om filtret används under vintern ska det isoleras på översidan så att lufttillförseln inte förhindras.Vid val av placeringsplatsen ska man beakta det utrymme som underhållsåtgärderna kräver.

Efter behandlingen leds vätskan till ett lämpligt utloppsställe, t.ex. en stenficka eller ett öppet dike. Vätskan bör rinna till utloppsstället med fall. Vid planeringen ska man se till att avloppsvattnet rinner ut obehindrat även om yt- eller grundvattennivåerna är höga. Utloppsrörets ända bör placeras så att till exempel barn eller djur inte kommer åt vätskan efter behandlingen.

Cirkulation av luft

Filtrets funktion baserar sig på mikroorganismernas verksamhet. Eftersom mikroorganismerna kräver luft för att överleva, ska man ta hand om luftcirkulationen i filtret. För cirkulation av luft finns det fyra luftgaller i filtret.

Renjöringskapasitet

Biolan Suotis är ett filter, avsett för behandling av sippervatten från en torrtoalett. Filtrets funktion baserar sig på fysikalisk, kemisk och biologisk filtrering. Vätskan rinner inne i filtret från en sektion till en annan med fall. Filtret innehåller filtermaterial av tre olika slag.

Måttskiss
 • Dimensioner (bredd x höjd x djup): 235 x 475 x 560 mm
 • Rörrmuffar: Ø 19 - 32 mm
 • Höjdskillnad mellan inkommande och utgående anslutning: 55 mm (fallhöjd)
 • Maximikapacitet: ca 5 liter i timmen
 • Vikt inklusive massorna: ca 27 kg


Relaterade produkter