Biolan Snabbkompostor 220eco
Biolan Snabbkompostor 220eco
Biolan Snabbkompostor 220eco
Biolan Snabbkompostor 220eco
Biolan Snabbkompostor 220eco
Biolan Snabbkompostor 220eco Biolan Snabbkompostor 220eco Biolan Snabbkompostor 220eco Biolan Snabbkompostor 220eco Biolan Snabbkompostor 220eco
Biolan Snabbkompostor 220eco

Ännu mer eco!

 • för kompostering av bioavfall året om
 • för 1-6 personer
 • reglerbar luftväxlingsventil
 • patenterat ventilationssystem
 • effektiv värmeisolering, även på bottnen
 • tack vare lockets formgivning återförs kondensen till massan
 • skadedjurskyddad 
 • tillverkas i fabriken, som driver vindkraft

Produktnummer: grön 70579000, mörkgrå 70570360

Komposteringsguide

    

Biolan Snabbkompostor 220eco har utvecklats för kompostering av köksavfall året om. Effektiv ventilation minskar behovet av omrörning och gör komposteringenenklare. Luftkanalen som för in luft mitt i kompostmassan påskyndar komposteringen. Termometern och de reglerbara luftventilerna underlättar uppföljningen och underhållet av komposten. Isoleringen av toppkvalitet, luckornas tätningar och en enhetlig konstruktion förhindrar effektivt att kyla kommer in i Snabbkompostorn. Kompostorn är skyddad mot skadedjur.

Användning av Snabbkompostor 220eco

Kompostorn är avsedd för biologiskt nedbrytbart avfall. Sätt inte något sådant som förhindrar komposteringen eller inte komposteras i kompostorn, såsom:

 • plast, glas, gummi, läder
 • kemikalier, rötskydds- och desinfektionsmedel, lack, lösningsmedel, bensin
 • tvättmedel, tvättvatten
 • kalk
 • aska, cigarettfimpar, tändstickor
 • dammsugarpåsar
 • färgat reklampapper
 • stora mängder papper på en gång

 
Påfyllning

 • töm bioavfallskärlet i kompostorn. Ju större bitar du sätter i komposten, desto längre tar det för dem att brytas ner.
 • om du använder biologiskt nedbrytbara påsar, töm dem i kompostorn och sätt påsen separat i kompostorn.
 • täck alltid avfallet med Barkströ för Komposten och Torrklosetten. En lämplig mängd är ca 1/3–1/2 av den mängd avfall som tillsattes. Använd mer strö om avfallet är fuktigt.
 • om du vill kan du sätta strö redan på bioavfallkärlets botten så att även kärlet förblir snyggt.
 • fortsätt påfyllningen i samma takt som avfall bildas. Sträva efter att föra avfall i komposten flera gånger i veckan. Detta är särskilt viktigt under den kalla årstiden.
 • om kompostorns temperatur är högre än uteluftens temperatur, vrid luftinloppsventilens reglage i frontväggen till höger till siffran 100. Följ med kompostorns och uteluftens temperatur. Om kompostmassan verkar svalna, minska inställningen tills temperaturen hålls konstant.
 • luckra upp den färskaste delen av avfallspåfyllningen, dvs. 20–30 cm från ytan, med Kompostuppluckraren. Man behöver inte nödvändigtvis luckra upp vid varje påfyllning. Ju mera generöst du tillsätter strö, desto mindre behöver massan luckras upp.
 • blanda inte kompostorn ända ned till bottnen så att det nedersta lagret, som redan har kylts ned, inte kyler ner den kompostmassa som fortfarande genomgår uppvärmningsfasen.

Tömning

 • Man måste tömma kompost från Snabbkompostor 220eco året om. Ofta stiger massans temperatur vid tömningen i och med att massans syrehalt ökar. Töm kompostorn då den är nästan full med avfall. Under den varma årstiden ska du tömma högst hälften av allt innehåll. Under den kalla årstiden ska du tömma
  kompostorn oftare än under den varma årstiden och i mindre portioner.
 • öppna tömningsluckan och töm massan nedre vägen med en spade.
 • slutför tömningen med hjälp av en Tömningsspatel. Rengör särskilt noggrant tömningsluckans och tömningsöppningens kanter.
 • rengör också under vätskesepareringsskivan och försäkra dig om att sippervattenslangen inte är tilltäppt.
 • om den massa som du tömde var mycket fuktigt, ska du tillsätta ett par spadtag Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten på kompostorns botten.
 • stäng tömningsluckan.
 • tryck ned massan ovanifrån med Kompostuppluckaren. Enklast är det att börja från hörnen. Akta dig så att du inte har sönder luftkanalen i mitten på kompostorn.
 • töm sippervattenbehållaren vid behov.


Att observera under den kalla årstiden

 • Värmen i kompostorn uppstår från att avfallet brinner. Apparaten alstrar inte värme själv. Mikroorganismerna behöver kontinuerligt och regelbundet färskt avfall för att underhålla sina livsfunktioner. Värmeisolering av Snabbkompostor 220eco hindrar värmen från att läcka ut och bidrar därigenom till kompostorns funktion och att den hålls tinad.
 • det är särskilt viktigt att använda kompostorn, dvs. fylla och tömma den, under den kalla årstiden. Endast då kan levnadsförhållandena för mikroorganismerna bli sådana att de kan upprätthålla en temperatur som är högre än uteluftens temperatur.
 • även om termometern skulle visa noll eller nästan noll, ska du inte sluta använda kompostorn.
 • även om kompostorns termometer skulle ha visat noll redan i några dagar, kan det fortfarande finnas tinad massa inne i kompostorn. Om kompostorn är full, töm den även på vintern.
 • du ska inte minska användningen eller sluta använda strömaterial under den kalla årstiden, eftersom det då är ännu viktigare att man använder generöst med strömaterial. Våt massa fryser snabbare.
 • förvara strömaterialet i ett varmt utrymme skyddat för regn.
 • kontrollera att luftcirkulationen inte förhindras om antingen luftinloppsventilen eller avluftsventilen fryser. Avlägsna is ved behov.
 • även om massan fryser skadas inte kompostorn, dess delar eller kompostmassan. Kompostmassan fortsätter att brytas ned senast då solen börjar värma igen på våren.

 


Rengöring av Snabbkompostor 220eco

 • tvätta inte kompostorn. Olika mögelsvampar, strålrötor och mikroorganismer tillhör de nedbrytande organismerna i komposten och det lönar inte sig att tvätta bort dem. 
 • rengör inloppsluftventilen, avluftsöppningen och sippervattenslangen vid behov. 

Att ställa in luftinloppsventilen

 • om kompostorns temperatur är högre än uteluftens temperatur,
  ska du hålla luftinloppsventilens reglage i frontväggen vriden till
  höger till siffran 100. Följ med kompostorns och uteluftens temperatur. Om kompostmassan verkar svalna, ska du minska inställningen tills temperaturen hålls konstant.
 • i allmänhet kan du hålla luftinloppsventilen helt öppen under den varma årstiden, dvs. vid siffran 100, och under den kalla årstiden kan du hålla den nästan stängd, dvs. vid siffran 20 (se bild). 
 • luftinloppsventilens konstruktion är sådan att det inte går att stänga av den helt. Vid position 20 förblir 20 procent av hålen öppna. 

Att ställa in avluftsventilen

 • normalt behöver avluftsventilen i locket inte ställas in alls; den står öppen och kan inte stängas. Om kompostorn är mycket fuktig, kan du förbättra ventilationen genom att öppna ventilen. 
 • för att öppna ventilen, ska du skjuta dess knopp till positionen "extra", dvs. sett från kompostorns baksida till höger (se bilder).
 • observera vid användningen under vintern att ökad ventilation kan kyla ned kompostorn. Håll öga på läget.


  

Tillstånd och bestämmelser som gäller komposteringen

Tillstånd och bestämmelser som gäller komposteringen varierar från land till land, men det finns också variationer i bestämmelserna mellan kommunerna. Kontrollera med miljöförvaltaren i din kommun vilka bestämmelser som gäller i din kommun.

Vanligt i Finland: 

 • komposteringen av hushållsavfall kräver att kompostorn är försedd med ett lock och att den är värmeisolerad och skyddad mot gnagare. 
 • i några kommuner bör man göra en anmälan om kompostering av hushållsavfall till kommunens miljöförvaltning eller avfallshanteringsbolag. 
 • man får kompostera rent trädgårdsavfall i en oisolerad kompostor, i en brädram eller i en hög.
 • komposten bör skötas så att den inte förorsakar skada för hälsan eller miljön.
 • kompostorn får inte placeras närmare än 15 meter från en brunn.
 • kompostorn får inte placeras närmare än 5 meter från gränsen till grannen utan grannens samtycke.

Bruksanvisning

Placering av kompostorn

Placera Snabbkompostor 220eco på ett ställe, dit det är enkelt att föra avfall året om. Placera kompostorn på bärande underlag på ett ställe där det inte samlas vatten. Sätt kompostorn vågrätt eller luta den en aning bakåt genom att höja lite dess främre kant.

Det finns ett hål för sippervatten nere baktill på Snabbkompostor 220eco genom vilket eventuell överflödig vätska dräneras från kompostorn. Placera kompostorn direkt på markytan så att eventuellt sippervatten kan absorberas i marken. Alternativt kan du samla upp sippervattnet.

Om kompostmassan är exceptionellt våt, kan det rinna sippervatten även från tömningsluckans undersida eller det kan sippra genom luftinloppsventilen i framväggen.


Innan kompostorn tas i bruk

Fäst staget på plats i locket med skruven och plastmuttern. Fäst den nedre ändan vid stommen med skruven.

Försäkra dig om att knoppen för utloppsluftöppningen i lockets bakre kant är i position "normal", dvs. sett från kompostorns bakre sida till vänster.

Anslutning av sippervattenslangen och ledning av vätskan

Det finns ett hål för sippervatten nere baktill på Snabbkompostor 220eco genom vilket eventuell överflödig vätska kan dräneras från kompostorn och absorberas i marken. Om du vill, kan du leda sippervattnet till en uppsamlingsbehållare, men det är inte obligatoriskt.

Anslut en vävarmerad trädgårdsslang på 16 mm i diameter till sippervattenhålet nertill i apparatens bakdel. Led slangen till en kanister som är placerad så att vätskan rinner fritt neråt. Om du vill, kan du göra en lockförsedd grop av filmfaner med utvändig isolering för kanistern. Som kanister passar vilken kanister som helst som är tillverkad av frostbeständig plast.  


Ibruktagning

Lägg ett lager på fem centimeter (ca 20 liter) med  Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten. på bottnen. Vrid luftinloppsventilens reglage i frontväggen till vänster. 

Börja fylla kompostorn. Använd under den första påfyllningen mer generöst strömaterial än rekommenderad. Du kan minska strömängden senare.

Början av komposteringsprocessen

Komposteringsprocessen börjar då det finns tillräckligt med avfall i kompostorn, dvs. som regel upp till den övre luftkanalens nivå. Att komposteringsprocessen börjar betyder att temperaturen på massan inne i kompostorn har stigit högre än uteluftens temperatur.

Temperaturen i kompostorn höjs och underhålls av livsfunktionerna hos den mikroorganismstam som har utvecklats då man har tillsatt avfall regelbundet. Isoleringen håller värmen inne i kompostorn och förhindrar att massan kyls av uteluften.

I Snabbkompostor 220eco varierar massans temperatur mellan +10 oC och +70 oC. En vanlig temperatur på termometern är +30–40 grader. Komposteringsprocessen pågår också vid temperaturer som är lägre än så.

Observera termometerns läge vid det övre luftröret. Termometern ger vägledande information om komposteringsfaser och temperaturen under den heta fasen. Det hetaste området finns i kompostens mittdel dit termometern inte når. Att temperaturen är hög betyder att mikroorganismernas aktivitet är livlig. Ju lägre temperaturen är, desto långsammare sker komposteringen. Avfallet komposteras om det finns tillräckligt med syre och temperaturen hålls över 0 oC.

Det bästa beviset på att kompostorn fungerar bra är att den kompost som töms är av god kvalitet. I en välfungerande kompostor har allt avfall utom skal av citrusfrukter och äggskal brutits ner. Dem kan man eventuellt ännu urskilja. Avfallet når täckkompostfasen 5–8 veckor efter starten. Starten kan dröja om uteluftens temperatur är under 0 oC.

Om kompostorns temperatur är högre än uteluftens temperatur, vrid luftinloppsventilens reglage i frontväggen till höger. Följ med kompostorns och uteluftens temperatur. Om kompostorn efter starten verkar svalna ska du minska inställningen.

Funktionsprincip och konstruktion av Snabbkompostor 220eco

 • Uretanisolering av toppkvalitet med 30 % bättre värmeisoleringsförmåga jämfört med isolering med polystyren som även kallas EPS (frigolit) källa: Bayer
 • En jämn isolering från en enda form utan köldbryggor över fogarna
 • Isolering även i botten
 • Locket och tömningsluckan har omsorgsfullt tätats med ett tätningsband som har gjutits på plats
 • Tydlig uppföljning av temperatur
 • Luftväxlingssystemet för luft även till kompostmassans mitt
 • Avluftsventil i locket gör det möjligt att effektivera ventilationen
 • Luftinlopp i stommen kan ställas in i fem positioner
 • Låset kan öppnas och locket lyftas med en hand
 • Luckhållare som låser sig automatiskt
 • Gångjärn i locket möjliggör reglering vid behov
 • Handtag i bottnen och handfäste i locket gör enheten enklare att flytta på
 • Välordnad dränering av sippervatten nertill på den bakre sidan
 • Enkel att tömma från den nedre luckan

Vad händer det i Snabbkompostor 220eco?

De mikroorganismer som bryter ner avfallet har tre grundbehov, som ska uppfyllas för att komposteringen ska vara möjlig: syre, fukt och näringsämnen.

Syre: Mikroorganismerna i komposten behöver syre för att överleva. För att komposten ska vara lucker, tillsätt Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten bland avfallet. Det är ytterst viktigt för kompostorns funktion att man använder lämpligt blandningsmaterial. Barkströ för Komposten och Torrklosetten ökar luftighet, binder överflödig fukt och neutraliserar lukter. Man kan också öka luftigheten genom att använda kvistflis. Sågspån, kutterspån, torv, löv och gräs är komprimerande material och därför rekommenderas de inte som strö.

Fuktighet: Mikroorganismerna i komposten kan endast leva i en fuktig omgivning. Fuktigheten är lämplig då kompostmassan ser fuktig ut och det sipprar ut några droppar vatten då massan kläms i handen.

Näringsämnen: Kol-kväveförhållandet i komposten bör vara lämpligt. Köksavfall, grönt trädgårdsavfall, gödsel och urin utgör kvävekällor. Det finns kol i dött, brunt avfall, så som gulmognat hö, halm, löv och kvistar. Även Barkströ för Komposten och Torrklosetten innehåller mycket kol. De mikroorganismer som bryter ner komposten använder både avfallet i komposten och varandra som föda.

Komposteringens faser

Under komposteringen kan man urskilja tre huvudfaser: uppvärmningsfas (nära ytan), het fas (på mitten) och avkylningsfas (på bottnen). I Snabbkompostor 220eco pågår alla dessa faser samtidigt i kompostorns olika lager.

Måttskiss (PDF)

 • Volym: ca 220 l
 • Kompostorns höjd: 115 cm
 • Bottenyta: 54 x 54 cm
 • Lockets yta (b x d): 73 x 80 cm
 • Sippervattenhålets diameter: 16 mm    
 • Lockets vikt då den öppnas: 3,5 kg
 • Vikten på en tom kompostor: ca 30 kg
 • Vikten på en full kompostor: 100 - 150 kg
 • Arbetshöjd: 102 cm
 • Material: frostbeständig UV-skyddad polyeten
 • Isoleringsmaterial: freonfri polyuretan
 • Ventilation: reglerbar, patenterad
 • Annat: thermometer
 • Färgalternativ: grön och grå
 • Garanti: täcker material- och tillverkningsfel 5 år


Relaterade produkter