Bestämmelser om kompostering

Bestämmelser om kompostering

Bestämmelser om kompostering

 

Komposteringen måste utföras sakenligt, den får inte medföra olägenheter för miljön.

  • Kompostorn för hushållsavfall måste vara sjakdedjurstät. Hushållsavfall får varken komposteras i öppen kompost eller ramverk av trä, utan kompostorn måste ha ordentlig isolering mot gnagare och ett tättslutande lock. 
  • De lokala bestämmelserna om avfallsvård förutsätter i allmänhet att kompostorn för hushållsavfall är värmeisolerad. Då sker komposteringen tillräckligt snabbt och förorsakar varken olägenhet av lukt eller problem med flugor. 
  • Trädgårdsavfall kan komposteras i kompostorer eller öppen kompost både i glesbygden och i tätorter. 
  • Komposten skall ligga minst 15 m från den närmaste hushållsvattenbrunnen. Utan grannens samtycke får komposten inte placeras närmare än 5 m från grannens gräns.

Du får information om de lokala anvisningarna och bestämmelserna om avfallsvård från avfallsrådgivaren i det regionala avfallsvårdsbolaget eller från miljöbyrån i din kommun.