Biolan Komposttoalett eco
Biolan Komposttoalett eco
Biolan Komposttoalett eco
Biolan Komposttoalett eco
Biolan Komposttoalett eco Biolan Komposttoalett eco Biolan Komposttoalett eco Biolan Komposttoalett eco
Biolan Komposttoalett eco
 • komposterar fast avfall effektivt
 • komposterar även hushållsbioavfall
 • samlar upp sippervattnet
 • värmeisolerad konstruktion
 • självdragsventilation
 • luktfri och bekväm att använda
 • värmesits som tål användning
 • ytor som är enkla att hålla rena
 • behaglig och luktfri tömning
 • långa tömningsintervaller 
 • tillverkas i fabriken, som driver vindkraft

Mörkgrå: 
Produktnummer: 70579550

Mörkbrun:
Produktnummer: 70579600
 

Biolan Komposttoaletteco är en snygg och miljövänlig torrtoalett. Den värmeisolerade konstruktionen och luftkanalen som för in luft direkt i kompostmassan ger en effektiv kompostering. Kräver varken vatten- eller elanslutning för att fungera. I Komposttoaletteco är det också möjligt att kompostera biologiskt köksavfall. Tömningen sker utifrån via den nedre luckan. Det tömda kompostmaterialet kan användas i trädgården efter efterkompostering som täckkompost och för gödsling av prydnadsväxter.

Innan Komposttoaletteco tas i bruk

Försäkra dig om att luftkanalen in i komposttanken är på plats efter transporten. Kanalen bör ligga på förhöjningen vid tankens inre väggar så att det strömmar in luft obehindrat genom inloppsluftventilen ovanför tömningsluckan. Inloppsluftventilen kan inte regleras.

Sätt ett ca 5 cm tjockt lager (ca 20 l) Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten på bottnen i Biolan Komposttoaletteco så att vätskesepareringsskivan inte täppas till.


Funktion av Komposttoaletteco

Biolan Komposttoaletteneco:s patenterade ventilationssystem säkrar att komposteringen är effektiv och att lukten vädras ut från toalettutrymmet. Största delen av vätskorna avdunstar under komposteringen. Under belastningstoppar samlar vätskeseparatorskivan på komposttankens botten upp den överflödiga vätska som tas till vara i kanistern.

Driftkostnaderna för Biolan Komposttoaletteneco är låga eftersom några kemikalier eller tillsatsämnen inte behövs. Som torkmaterial kan man använda bark-basert Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten.


Användning av Komposttoaletteco

Det att Komposttoaletteco används rätt bidrar till att massan komposteras effektivt samt att användningen och tömningen av toaletten är bekväma. Tack vare toalettens värmeisolerade konstruktion är komposteringen av avfallet effektiv, vilket till följd av nedbrytningen ökar toalettanordningens kapacitet i och med att avfallet sätter sig mycket.

Komposteringsprocessen börjar då det finns tillräckligt med avfall i toaletten, dvs. som regel när den är ungefär halv full. Att komposteringsprocessen börjar betyder att temperaturen på massan inne i toaletten har stigit högre än uteluftens temperatur. Temperaturen höjs och underhålls av livsfunktioner hos den mikroorganismstam som har utvecklats då man har tillsatt avfall regelbundet. Avfallet når täckkompostfasen 6–7 veckor efter starten.

Mängden sippervatten som bildas är som störst i början, men minskar i takt med att kompostmassan värms upp och avdunstningen intensifieras.


Inställning av luftventilen i sittringslocket

Man ställer in ventilationen i toaletten med ersättningsluftventilen i sittringslocket. Håll ersättningsluftventilen öppen på sommaren så att ventilationen är effektiv och avdunstningen aktiv. Håll ersättningsluftventilen nästan stängd på vintern för att minska värmeförlusten från komposten. Håll sitsens lock stängt mellan användningarna så att ventilationen fungerar rätt.

Luftkanalen i toalettanken

Biolan Komposttoaletteco fungerar effektivt tack vare den luftkanal som går inne i toalettanordningen. Kanalen tillför komposten den luft som behövs mitt i kompostmassan, i det skikt där den behövs mest. Samtidigt förhindrar luftkanalen kompostmassan från att komprimeras på botten samt håller massan upplyft under tömningen. Luftkanalen syns endast i inledningsskedet. Efter det är den i praktiken alltid täckt av massan.

Reglering av inloppsluftventilen ovanför tömningsluckan

Inloppsluftventilen ovanför tömningsluckan kan inte regleras. Den är avsedd för att föra in luft i luftkanalen.


Vad kan man sätta i Komposttoaletteco

Komposttoaletteco är avsedd för toalettavfall samt hushållsbioavfall som komposteras. Köksavfallet gör komposteringen av toalettavfall effektivare eftersom det balanserar kompostens näringshalt och gör den mångsidigare. Å andra sidan medför komposteringen av köksavfall vissa risker. I synnerhet kan kött- och fiskrester som förblir synliga locka flugor till komposttanken. Var noggrann då du täcker med strömaterial.

Sätt inte någonting som förhindrar komposteringen eller inte komposteras i toaletten, såsom:

 • skräp, bindor 
 • kemikalier, kalk 
 • tvättmedel, tvättvatten 
 • aska, cigarettfimpar, tändstickor

Du kan sätta våtservetter som är avsedda för rengöring av händer eller intimhygien i toaletten.

Användning av strömaterial

Tillsätt 2–5 dl Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten på avfallet efter varje användningsgång. Observera att strömaterial bör användas även efter urinering. Det är ytterst viktigt för toalettens funktion att man använder lämpligt strömaterial. Det rekommenderas att man använder Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten som strömaterial.

Användning av aktivator

Använd inte aktivator i toaletten. Det är onödigt i och med att toalettavfallets kvävehalt är tillräckligt högt även utan den.


Året runt-användning av Biolan Komposttoaletteco

Massan i en toalett som är placerad i ett kallt utrymme kyls ned och kan till och med frysa vid sträng kyla eller om toaletten används sällan. Frysningen av kompostmassan skadar varken anordningen eller kompostmassan, som fortsätter att brytas ned då vädret igen blir varmare. För att minska mängden sippervatten rekommenderas det att man sätter till en dubbeldos av Barkströ för Komposten och Torrklosetten på vintern.

Töm sippervattenkanistern på hösten så att den inte fryser sönder. Töm toalettanordningen på hösten halvfull så att den massa som samlas på vintern får plats.

Om du använder toaletten varje dag även under den kalla årstiden ska du placera den i ett varmt utrymme.


Rengöring av Komposttoaletteco

Du kan lösgöra värmesitsen på Komposttoaletteco vid behov och tvätta den med alla de vanligaste rengöringsmedel. Anordningen kan tvättas även på utsidan med vanliga rengöringsmedlen i hemmet. Toalettanken behöver inte tvättas på insidan i samband med tömningen.

Granska sippervattenröret och vätskeseparatorskivan samt sippervattenrännan under den en gång om året och rengör dem vid behov.


Tömning av Biolan Komposttoaletteco

Töm ur Komposttoaletteco endast kompost som redan har mognat till täckkompostfasen och lämna kvar det råa avfallet i tanken. För att komposteringen ska fortsätta så effektivt som möjligt, rekommenderas det att högst hälften av massan töms på en gång. Toalettavfallet mognar till täckkompost på 5–8 veckor och kan redan tömmas efter det. Utför ändå den första tömningen först då tanken har blivit full. Toalettanken behöver inte tvättas på insidan i samband med tömningen.

Toalettavfall kan vara så trögflytande, att det efter tömningen inte faller på toalettanordningens botten av sig själv. Om massan inte faller ska du trycka ned den med en stadig käpp eller Kompostuppluckraren. Enklast är det att börja från hörnen. Akta luftkanalen i mitten på toalettanordningen så att du inte har sönder den.

En toalett som endast används på sommaren ska tömmas på våren före första användningsgången. Då är tömningen enklast och behagligast att utföra. Om kompostmassan ännu är frusen vid tömningen, tina den upp genom att hälla på en hink hett vatten några timmar före tömningen genom sittöppningen.


Tömning av sippervattenkanistern

Följ med fyllningen av sippervattenkanistern i synnerhet i början av
användningen tills tömningsintervallet stabiliseras. Töm sippervattenkanistern vid behov, dock minst en gång om året. Du kan utnyttja det näringshaltiga sippervattnet som kvävekälla för komposten. Det förbättrar aktiviteten hos den näringsfattiga och kolhaltiga trädgårdskomposten. Då behöver sippervattnet inte spädas ut.

Du kan använda sippervattnet även för gödsling av prydnadsväxter på gården och i trädgården. Ett tryggt utspädningsförhållande är 1:5. Du kan använda sippervatten även utan att späda ut det, men då ska du vattna området omsorgsfullt efter spridningen för att förebygga torrfläcksjukan.

Gödsling på hösten rekommenderas inte för att inte störa perennernas förberedelser för vintern. Rekommenderad förvaringstid för sippervatten före användning som gödsel är ett år.

Planering

Vid byggandet och placeringen av Biolan Komposttoaletteco bör man bl.a. beakta dimensioneringen så att det finns tillräckligt med rum för användning och underhåll, möjlighet att leda ventilationsröret rakt genom taket upp över taknocken samt var sippervattenkanistern placeras.


Planering och installation

Installera toalettanordningen direkt på markytan med bra bärförmåga eller på ett underlag av betong. Placera inte tanken på ett brädgolv eftersom det kan läcka sippervatten från den nedre luckan.


Om toaletten används på vintern

Om du har för avsikt att använda toaletten kontinuerligt även på vintern, ska du placera den i ett varmt utrymme och se till att inte heller dräneringsslangen och sippervattenkanistern fryser. Om du installerar toaletten i ett varmt utrymme inomhus, ska du värmeisolera de delar av toalettens ventilationsrör som går i kalla utrymmena, t.ex. i innertaket, för att förebygga uppkomst av kondensvatten.

Toaletten kan användas tillfälligt under vintern (t.ex. under veckosluten) även om den är placerad i ett kallt utrymme.

Hur placerar man Komposttoalettecoi toalettutrymmet

Installera Biolan Komposttoaletteco genom golvet så att komposttankens lock blir sitslock. Toalettanordningens höjd är 97 cm och den normala sitshöjden är 45–50 cm. För att sitshöjden ska vara bekväm, lämna ungefär hälften av anordningen under byggnadens golv.

Alternativt kan du använda en lämplig förhöjning framför sitsen. Om du vill, kan du även bygga in sitsen så att den inte syns. Då ska du förse trälocket med ett hål också för ersättningsluftsventilen. Såga med hjälp av sågningsschablonen ut en öppning i rätt storlek för toaletten t.ex. med en stick- eller figursåg. Beroende på tillverkningstekniken kan tankens storlek och form variera något. Därför måste du eventuellt förstora öppningen en aning för att göra fogen mellan golvet och tanken helt tät. Fogen blir snygg om du fäster t.ex. ett tjockt hamprep på fogen.

Tömningsluckans riktning

Du kan placera toalettanordningen så att tömningsluckan i den nedre delen blir mot byggnadens bak- eller sidovägg. Om tömningsluckan kommer vid sidoväggens sida, ska du svänga anordningens sittringslock i sittriktningen. Lösgör locket genom att rycka kraftigt i det. Lämna en rejäl (minst 80 cm bred och 35 cm hög) servicelucka i toalettbyggnadens nedre del för tömning av toalettavfallet.

Installation av ventilationsröret

Det finns två Ø 75 mm hål i sittringslocket – det ena för ersättningsluftventilen och det andra för ventilationsröret. Hålen är identiska så att du kan vid behov byta plats på ventilationsrörets och ersättningsluftventilen. Led ventilationsröret från toalettanordningen rakt upp över taknocken. Krökar på ventilationsröret försämrar självdragsventilationens funktion och orsakar därigenom lukt- och fuktskador. Täta genomföringen i taket med en tätning som lämpar sig för takmaterialet. Tätningen säljs i järnaffärer.

Om du installerar toaletten i ett varmt utrymme inomhus, ska du värmeisolera de delar av toalettens ventilationsrör som går i kalla utrymmena, t.ex. i innertaket, för att förebygga uppkomst av kondensvatten.

Om du är tvungen att göra krökar, ska du observera att de inte får vara större än 33 grader. Du kan förbättra ventilation och avdunstning av fukt med hjälp av Biolan Vindventilator som är tillgänglig som extra utrustning. För besvärliga installationsställen eller då Komposttoaletteco installeras i bostadsutrymmen rekommenderas det att man även installerar Biolan Avluftsfläkt i ventilationsröret. Du kan vid behov installera fläkten även i efterhand.

Om ventilationsröret behöver skarvas, lämpar sig de gråa avloppsrören och anslutningsdelarna (75 mm i diameter) för detta ändamål. Du kan köpa ventilationsrör även som reservdel från Biolans nätaffär på eller genom att be återförsäljaren beställa delen.

Avledning av sippervatten

På bottnen av Biolan Komposttoaletteco finns en vätskesepareringsskiva för avskiljning av den överflödiga vätskan, sippervattnet. Skivan är löstagbar, så vid behov kan du ta den bort och rengöra den. Lägg skivan i fördjupningen i bottnen på Komposttoaletteco.

Anslut sippervattenröret till dräneringshålet i toalettens ena sida. Led röret till en kanister. Sänk ned kanistern i marken eller placera den annars så att sippervattnet rinner ner i kanistern med hjälp av tyngdkraften. Beakta vid ledning av sippervattenröret samt placering och isolering av kanistern eventuell användning vintertid.

Vid behov kan vätskeröret skarvas med avloppsrör och anslutningsdelar (32 mm i diameter). Du kan köpa ventilationsrör även som reservdel från Biolans nätaffär eller genom att be återförsäljaren beställa delen. Förena alltid rören med hjälp av en tätningsförsedd muff.

Led slangen till en kanister som är placerad så att vätskan rinner fritt neråt. Om du vill, kan du göra en lockförsedd grop av filmfaner med utvändig isolering för kanistern. Om det är svårt att sänka ner sippervattenkanistern, kan du ersätta den med en mindre kanister eller ett avdunstningsfat. Det ska finnas en regnskärm över avdunstningsfatet och vi rekommenderar användning av ogödslad Biolan Grundtorv i fatet för neutralisering av lukt. Du kan också lägga kanistern på sidan.

Den mängd sippervatten som rinner från Komposttoaletteco är liten, beroende på användningsgraden, ca 2–5 deciliter/användare/dygn. Sippervatten är ändå mycket näringsrikt och det får inte ledas i marken som sådan.

Näringsrika vätskor får inte ledas direkt ut i marken eftersom de förorsakar punktbelastning med näringsämnen.

Måttskiss

 • Volum: ca 200 liter
 • Bottenyta: 54 x 54 cm
 • Sittringlockets yta: 65 x 65 cm
 • Höjd: n. 97 cm
 • Vikt: ca. 24 kg
 • Ventilationsrörets ytterdiameter: 75 mm
 • Ventilationsrörets lengd: 2 x 1000 mm
 • Vätkeavrinningsslangens ytterdiameter: 32 mm
 • Vätskeavrinningsslangens lengd: 12 - 95 cm
 • Sippervattenkanisters vol: 25 l
 • Färg: dybrun

 

Installationsanvisningar och illustrationer
 

Planritningar i dwg- och pdf-format. Observera att du för att öppna en bild i dwg-format behöver ha ett program avsett för öppnande av detta filformat installerat på din dator.

 • installation på veranda (dwg. pdf)
 • fasad: 1 200 x 1 100, tömning baktill (dwg. pdf)
 • genomskärning: 1 200 x 1 100, tömning baktill (dwg. pdf)
 • fasad: 1 200 x 1 100, tömning baktill, sits med kåpaa (dwg. pdf)
 • genomskärning: 1 200 x 1 100, tömning baktill, sits med kåpa  (dwg. pdf)
 • fasad: 1 200 x 1 100, tömning från sidan (dwg. pdf)
 • genomskärning: 1 200 x 1 100, tömning från sidan (dwg. pdf)
 • fasad: 1 500 x 1 300, tömning baktill (dwg. pdf)
 • genomskärning: 1 500 x 1 300, tömning baktill (dwg. pdf)
 • fasad: 1 500 x 1 300, tömning baktill, inkapslad sits (dwg. pdf)
 • genomskärning: 1 500 x 1 300, tömning baktill, inkapslad sits (dwg. pdf)


Relaterade produkter