Biolan Populett 200
Biolan Populett 200
Biolan Populett 200
Biolan Populett 200 Biolan Populett 200 Biolan Populett 200
Biolan Populett 200

För många behov!

 • Storleken 200 liter
 • Lämpar sig även för flitig användning
 • Separerar urin vid behov och leder den förbi massan
 • Effektiv självdragsventilation
 • Sitsen är en gångjärnsförsedd värmesits
 • Ytor som är enkla att hålla rena

Produktnummer: 70578600
VVS-nummer: 3663118

Populett och Noux nationalpark

Vid Forststyrelsens olika utflyktsmål följer man principerna för hållbar naturturism. Noux nationalpark, som förvaltas av Forststyrelsen, besöks årligen av ca 180 000 personer. Det finns mångsidiga tjänster på området. Det finns total 30 dass i nationalparken. Vid varje tältningsområde, eldplats, kokskjul och vindskydd finns ett dass. Dessutom finns det torrtoaletter vid naturstugan vid Haukkalampi samt vid Kattila.

Bland torrtoaletterna på området finns tre Biolan Populett, två 300 liters och en 200 liters. De stora Populett-torrtoaletterna togs i provbruk i produktutvecklingsskedet i Noux 2008. Först efter det introducerades de för konsumenterna.

 


Parkförvaltare Antti Raita i Noux nationalpark berättar att Populett har väckt ett ökat intresse också i andra nationalparker.


I Noux nationalpark är dassen i flitig användning.

”Populett-toaletterna fungerar utmärkt”

Parkförvaltare Antti Raita i Noux nationalpark berättar att Populett-torrdassen har motsvarat alla förväntningar.
- De fungerar otroligt bra och säkert och de är enkla att underhålla. Dessutom är de trevliga att använda, berättar Raita.

- Det här kräver inte mer än att man blandar i lite strö, visar Antti Raita.

”Enkelt och snyggt jobb”

De två Populett-toaletterna på 300 liter har placerats bredvid varandra i en dassbyggnad, som har byggts i en sluttning.
- Dassen och dassbyggnaderna vänder på sätt och vis stjärten mot besökarna. Den lilla höjdskillnaden är bra, eftersom vätskan snabbare rinner förbi kompostmassan i den slutna tank som finns bredvid byggnaden, förklarar Raita. 

Avfallsbehållaren kan enkelt tömmas via den lucka som har gjorts i dassbyggnadens bakvägg. Avfallet transporteras för efterkompostering till ett stort, tredelat kompostlager. 

Under de två åren Populett-dassen har använts har de tömts fem gånger och den slutna tanken bara en gång, eftersom största delen av vätskorna avdunstar under komposteringen.


Det är enkelt att underhålla Populett-toaletten via luckan baktill.


Lukterna försvinner effektivt tack vare ventilationen.

Populett är besökarnas favorit

Populett-torrtoaletterna har fått utmärkta betyg av guiderna och grupperna i Noux nationalpark.
- Själv använder jag mest de här dassen och jag har märkt att också grupperna föredrar dem. De här dassen är alltid rena, oberoende av årstiden, berömmer Katja Kotkas, som fungerar som Green Widows guide i Noux. 

Och lukten då?

- Det är konstigt – jag har inte ens tänkt på det. Då måste det betyda att Populett-toaletterna inte luktar!
Det har installerats räkneverk i låsen på nationalparkens dass. Med hjälp av dem följer man upp hur mycket dassen används. Uppföljningen pågår ännu.


Naturguiden Katja Kotkas (t.v.) och damerna i gruppen ger Populett-toaletterna fulla poäng för snygghet och funktionalitet.


Naturguiden Katja Kotkas berättar att hon styr deltagarna till Populett-toaletterna alltid då det är möjligt.

Tillbaka till naturen

Kompostering återför all den värdefulla näring som finns i toalettavfallet tillbaka till naturen. Urin och sippervatten är utmärkt kvävegödsel till trädgården. Sippervattnet kan också användas för att väcka komposten. Ofiltrerade vätskor belastar jordmånen och kan rinna ut till närliggande vattendrag, grundvatten eller brunnar. I vattendrag förorsakar kväve vid sidan av fosfor övergödning.

I Noux nationalpark värnar man om en ren natur. Därför tas t.ex. toalettavfallet alltid noggrant tillvara.

Innan toaletten tas i bruk

Man sätter ett ca fem centimeter tjockt lager (ca 20 l) Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten på mellanbottnen av Biolan Populett så att separeringen av vätska inte täpps till. Om toaletten används så att den separerar urin, ställs separeringsklaffen in så att den leder till separeringsröret. Om toaletten används så att den separerar sippervatten, lämnas klaffen ovanpå separeringsröret.

Inställning av luftventilen i sittringslocket

Ventilationen i Populett-toaletten ställs in med ersättningsluftsventilen i sittringslocket. På sommaren hålls ventilen öppen och då förblir ventilationen effektiv och det avdunstar mycket vätskor. På vintern hålls luftventilen nästan stängd, för att minska värmeförlusten från massan som håller på att komposteras. Värmesitsens lock hålls stängt mellan användningarna så att ventilationen fungerar rätt.

Vad kan man sätta i Populett-toaletten

Populett-toaletten är avsedd för toalettavfall som komposteras. Man får inte sätta någonting som förhindrar komposteringen eller inte komposteras i toaletten, såsom:

 • skräp, bindor
 • kemikalier, kalk
 • tvättmedel, tvättvatten
 • aska, cigarettfimpar

Användning av strömaterial och kompostuppluckraren

Tillsätt 2–5 dl av Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten på avfallet efter varje användningsgång. Det är ytterst viktigt för toalettens funktion att man använder lämpligt strömaterial. Som strömaterial rekommenderas Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten. Barkströ för Komposten och Torrklosetten binder lukten effektivt och håller toalettkomposten luftig. Efter påfyllningen uppluckras och utjämnas toalettavfallsmassan med kompostuppluckraren. På detta sätt förlängs toalettens tömningsintervall. Man rör uppluckraren fram och tillbaka flera gånger i alla riktningar i kompostmassan. Uppluckraren används vid behov, dock med ett intervall av ca 10–15 användningsgånger. Efter användningen lämnas uppluckraren på plats i sitt nedre läge i ventilationsröret.

Året runt-användning av toaletten

Toalettavfall fryser till vid frost. Frysningen skadar varken anordningen eller kompostmassan. Kompostmassan fortsätter att brytas ner då solen börjar värma igen på våren. Det är möjligt att öka toalettens kapacitet genom att använda Populett så att den separerar urin. Man tömmer vätskebehållaren på hösten. Man bör följa med hur behållaren fylls så, att den inte fryser sönder.

Tömning

Biolan Populett töms då den blir full. Anordningen töms helt. Tömningen kan utföras med hjälp av spade, genom en uppochnedvändning av toalettens stomme eller genom att tippa den med avfallsbilens bakgavellift. Populett-toaletten är försedd med en tröskel för avfallsbilens kärllift.

Tömning:
 1. Avlägsna värmesitsen och den eventuella tätningslistan eller beklädnaden mellan väggen och anordningen.
 2. Ta ut vätskeslangen från kanistern/behållaren och vänd den i slanghållaren.
 3. Dra kompostuppluckraren till sitt bakre läge.
 4. Lyft upp luftröret från toalettanordningen.
 5. Dra anordingen ut ur byggnaden.
 6. Luta anordningen så den hjulförsedda axeln kan sättas på plats.
 7. Flytta anordningen till tömningsplatsen eller lämna massan i behållaren för kompostering eller byt ut toalettbehållaren.

Det rekommenderas att en toalett som används endast på sommaren töms på våren före den första användningsgången. Då är tömningen enklast och behagligast att utföra.

Tömning av sippervattenkanistern

Sippervattenkanistern ska tömmas vid behov, dock minst en gång om året. Näringshaltigt sippervatten kan utnyttjas som kvävekälla för komposten, vilket i synnerhet effektiverar en näringsfattig och kolhaltig trädgårdskomposts funktion. Man kan använda sippervattnet även för gödsling av prydnadsväxter på gården och i trädgården. Ett tryggt utspädningsförhållande är 1:5. Man kan använda sippervatten även utan att späda ut det, men då bör man vattna området omsorgsfullt efter spridningen för att förebygga torrfläcksjukan. Gödsling på hösten rekommenderas inte för att inte störa perennernas förberedelser för vintern. Rekommenderad förvaringstid före användning som gödsel är ett år.

Populett-toalettens värmesits kan tvättas med alla de vanligaste rengöringsmedlen i hemmet. Vätskeröret samt vätskerännan under mellanbottnen kontrolleras en gång om året och rengöres vid behov. Toalettanken behöver inte tvättas i samband med tömningen.

Vid placering av Biolan Populett bör man observera dimensioneringen av toalettutrymmet med tanke på bl.a. användning och underhåll, att toalettanordningen sätts på plats genom toalettbyggnadens vägg, ledning av ventilationsröret samt bortledning av sippervatten eller sippervatten och urin in i behållaren eller till vederbörlig behandling. Anordningen kan installeras direkt på bärande markyta. Det rekommenderas att servicerutter bakom toaletten samt efterkompostering planeras före byggandet av toaletten.

Man kan installera Populett-toaletten i en färdig toalettbyggnad. Man bör dock observera att byggnadens konstruktion möjligtvis bör ändras innan toalettanordningen kan sättas ordentligt på plats. Då man planerar en ny toalettbyggnad, rekommenderas det att man granskar de dimensioner som anordningen kräver.

Placering i toalettutrymmet

Biolan Populett installeras genom väggen och golvet så, att behållarens lock blir sitslock. Stomdelen utgör en behållare för toalettavfallet. Den stöds mot marken och samtidigt stöder den sitsdelen. Höjdskillnaden mellan toalettens golv och jordytan bör vara: 37 cm. Då stöds toaletten både mot marken och mot kanten av toalettbyggnadens golv.

Det lönar sig att göra ett jämnt och hållbart underlag för toaletten, t.ex. en grusbädd som täckts med en filmfanerskiva eller en gjuten botten. Då man bygger öppningar och botten för byggnaden, lönar det sig att emellanåt passa in toalettanordningen för att se hur öppningarna bör utformas. Med hjälp av sågningsschablonen och måtten sågar man ut en passande öppning för toaletten i golvet och väggen. Beroende på tillverkningstekniken kan tankens storlek och form variera något. Därför behöver öppningen eventuellt förstoras en aning. Annars blir fogen mellan golvet och tanken inte helt tät. Man bör dock undvika att göra öppningarna för stora, eftersom det inte är bra att lämna en onödigt stor springa mellan toalettbyggnaden och toalettanordningen.

Man kan täcka öppningen mellan toalettbyggnadens bakre vägg och toalettanordningen med en trälist, som är lätt att avlägsna, eller med en fogbeklädnad av gummi, som ger efter då man tar bort toaletten från byggnaden.

Installation av ventilationsröret

Sitslocket är försett med ett hål på 100 mm för ventilationsröret. Mellan ventilationsröret och toaletten installerar man en kompostuppluckrare. Från toalettanordningen leds ventilationsröret rakt längs med väggen över taknocken antingen förbi röstet eller genom taket. Genomföringen i taket tätas med en tätning som lämpar sig för takmaterialet. Om man är tvungen att göra krökar, bör man observera att de inte får vara större än 33 grader. Krökar på ventilationsröret försämrar självdragsventilationens funktion och orsakar därigenom lukt- och fuktskador.

Populett 200: Hatten för luftröret bör tryckas på ändan av röret. Det försäkrar att regnvatten eller flugor inte kommer in i toaletten. Man kan förbättra ventilation och avdunstning av fukt med hjälp av Biolan Vindventilator som är tillgänglig som extra utrustning.

Att leda bort vätskorna

Urinseparering

Konstruktionen av Biolan Populetts framkant gör det möjligt att separera en del av urinen. Vid separering styr man den transparenta separeringsklaffen vid framkanten så att den utgör en tratt i separeringsröret. Vid användning på vintern minskar separeringen uppkomst av massa som fryser till. I och med att man leder bort urinen, absorberas den inte i strömaterialet eller fryser till i behållaren. Fastän Populett-toaletten har ställts in så att den separerar urin, kommer det ut även sippervatten, som tillsammans med urinen, leds ut ur anordningen. En urinseparerarande Populett-toalett utger mer vätska för uppsamling eller behandling. Detta bör man observera vid dimensionering av behållaren eller behandlingssystemet. Massan hålls torrare i en toalett som separerar urin, vilket gör tömningen lättare.

Separering av sippervatten

Det är möjligt att använda Populett-toaletten så att den bara separerar sippervatten. Separeringsklaffen i framväggen lämnas framför separeringsröret så att den leder urinen i toalettavfallet. Den överflödiga vätska, som inte binds i strömaterialet eller toalettmassan, separeras med hjälp av mellankonstruktionen i bottnen. Det kommer mindre vätska ur toaletten, men i synnerhet på vintern uppstår det snabbare massa än då man använder separering av urin.

Vätskeröret ansluts till vätskeavrinningshålet i toalettens bakre vägg. Röret leds till en uppsamlingsbehållare eller i annat fall behandlas vätskan på ett vederbörligt sätt. Uppsamlingsbehållaren sänkes ned i marken, eller placeras så, att sippervattnet rinner ner i behållaren. Om man använder Populett-toaletten så att den separerar urin, leds vätskeröret till kanisterns botten så, att vätskeytan utgör ett luktlås. Eventuell vinteranvändning bör beaktas vid ledning av vätskeslangen samt vid placering och isolering av behållaren.

Om det är svårt att sänka ned uppsamlingsbehållaren i marken, kan den ersättas med ett avdunstningsfat. För att minska vätskemängden, inställs Populett-toaletten så, att den separerar sippervatten. Det bör finnas en regnskärm över avdunstningsfatet och användning av ogödslad torv i fatet rekommenderas för neutralisering av lukt.

Måttskiss

Måttskiss (PDF)

 • Volym: ca 200 liter
 • Sitsdelens höjd: 48 cm
 • Höjd: 93,5 cm
 • Vikt: ca 50 kg
 • Avluftsrörets diameter: 110 mm
 • Vätskeavrinningsrörets diameter: 32 mm
 • Färg: brun


Relaterade produkter