Biolan Separerande Torrtoalet
Biolan Separerande Torrtoalet
Biolan Separerande Torrtoalet Biolan Separerande Torrtoalet
Biolan Separerande Torrtoalet

En snygg toalett som installeras direkt på golvet!

 • den dagliga användningen av toaletten är snygg och behaglig 
 • ventilationsröret som leds från toalettanken till taket garanterar att toalettutrymmet är luktfritt 
 • anordningens släta plastytor är enkla att hålla rena  
 • sittringen är en värmesits som är bekväm även då toalettutrymmet är svalt  
 • separerar urin från fast avfall redan i stoldelen
 • torkmaterialdoserare som är enkel att använda
 • det finns två separata inre kärl i avfallstanken

Mörkgrå
Produktnummer: 70570360
VVS-nummer: 8332018

Vit
Produktnummer: 70574200
VVS-nummer: 3663124

Användning av Separerande Torrtoalett

Separerande Torrtoaletten måste användas och underhållas enligt anvisningarna. Då blir det lätt och angenämt att använda och underhålla toaletten. Behoven i Separerande Torrtoalett måste alltid göras i sittande ställning på grund av separeringen av vätska och fast ämne. Vid de första användningarna är det skäl att säkra att eget sittavstånd och –sätt är lämpliga med avseende på anordningen. Det är bra att visa även gästerna hur toaletten skall användas.

Separerande Torrtoalett är avsedd för toalettavfall som komposteras dvs. även för toalettpapper. Man får inte sätta i toaletten något som verkar störande på efterbehandlingen av toalettavfallet, liksom:

 • skräp, bindor
 • kemikalier, kalk
 • tvättmedel, tvättvatten
 • aska, cigarrettfimpar

 

Före ibruktagandet

Sätt ett lager på cirka två centimeter av Biolan Barkströ för Komposten och Toaletten på bottnen av det främsta inre kärlet. Fyll ströbehållaren med strö.

Användning av strö

I ströbehållaren i toalettens bakre del finns en strödoserare. Den fungerar genom att man trycker på knoppen på doseraren. Strö behöver inte tillsättas vid varje användning, utan det räcker att man tillsätter det efter de ”större” behoven.

Det är ytterst viktigt för toalettens funktion att använda lämpligt strö. Biolan Barkströ för Komposten och Toaletten rekommenderas som strö. Det binder effektivt stank och håller massan luftig.

Åretruntanvändning av toaletten

En i varma utrymmen installerad toalett kan användas året runt. Då måste värmeisoleringar för ventilation och avledning av vätska i kalla utrymmen beaktas vid installeringen.

En i kalla utrymmen installerad toalett kan frysa till under vintern. Toalettanordningen är tillverkad av frostbeständig polyetenplast, varför den inte tar skada av tillfrysningen. En toalett i kalla utrymmen kan användas sporadiskt på vintern. Om vätskan samlas i en kanister, skall den tömmas på hösten för att undvika skador som kan förorsakas av vätskans tillfrysning. Om ströet i ströbehållaren är fuktigt, kan det frysa till på vintern. Då fungerar strödoseraren inte, så ströet måste tillsättas för hand.

Separerande Torrtoalett

Separerande Torrtoaletten måste användas och underhållas enligt anvisningarna. Då blir det lätt och angenämt att använda och underhålla toaletten.

Tömning av inre kärl

Det finns två skilda inre kärl i Separerande Torrtoalettens behållare. Ett kärl används åt gången. När ett av kärlen blir fullt, flyttas det till anordningens bakre del för att vänta och det andra kärlet tas i bruk. Vid behov jämnas ut avfallets yta t.ex. med en käpp. Locken till de inre kärlen är avsedda för tömningstransport. Locket måste lämnas på glänt vid förvaring. När båda toalettkärlen har blivit fulla, töms det äldre kärlet ut i komposten.

Vid tömningen lösgörs toalettens avluftsrör från toalettens lock. Toalettanordningens lockdel lutas åt sidan eller lyfts bort så att inre kärlen kan lyftas ut. Det är inte nödvändigt att tvätta inre kärlen i samband med tömningen.

När inre kärlen placeras in igen, måste det läggas märke till att kärlet som skall användas placeras på rätt plats, mot separeringsskålen. Ett lager på ett par centimeter av Biolan Barkströ för Komposten och Toaletten sätts på kärlets botten.

Tömning av vätskebehållaren

Vätskebehållaren töms vid behov. Vätskebehållarens storlek och toalettens verkningsgrad har inverkan på tömningsintervallen. En person producerar cirka 1-1,5 liter vätska per dygn.

Vätskan som innehåller mycket näringar och särskilt kväve kan utnyttjas som gödsel på gården och i trädgården. Även om urin är steril, rekommenderas en lagringstid på cirka ett år före användningen i trädgården. Små mängder outspädd vätska kan även användas son kvävekälla vid komposteringen av trädgårdskompost och separerat toalettavfall. Alternativt kan vätskan även transporteras till reningsverk av avfallsvatten.

Rengöring av Separerande Torrtoalett

Separerande Torrtoalett måste tvättas och rengöras efter behov. Alla vanligaste rengöringsmedel för hushåll kan användas vid rengöringen. Toalettens delar kan lösgöras från varandra, varvid grundlig rengöring av anordningen blir möjligt. Vätskeskålen i sitslocket, vätsketratten och avloppsröret tvättas med varmt vatten och milt rengöringsmedel eller kristallsoda minst en gång per år för att lösgöra den av urinen åstadkomna fällningen. 

Toalettens funktion baserar sig på separering av fast avfall och vätska i sitsdelen. Toaletten behöver varken vatten- eller elanslutning.

Planering och installering

Vid planering och placering av Biolan Separerande Torrtoalett måste man se till att utrymmets dimensioner blir tillräckliga med avseende på användning och underhåll av toaletten och att ventilationsröret leds rakt upp genom taket över takåsen.

Vätskan samlas i en sluten behållare för nyttobruk, behandlas tillsammans med hushållets övriga avfallsvatten eller transporteras till reningsverket. Vid dimensionering av vätskebehållaren och vid valet av placeringen måste man se till att det från en separerande toalett kommer cirka 1-1,5 liter vätska per användare och dygn. Även efterbehandlingen av fast toalettavfall och platsens läge måste planeras så att underhållsarbetena kan göras så lätt som möjligt.

Placering av Separerande Torrtoalett i toalettutrymmet

Separerande Torrtoalett installeras vågrätt på golvytan. Vid valet av anordningens placering måste ventilationen och vätskeavledningen samt utrymmet för underhållet beaktas.

Installering av ventilationsröret

Ventilationsröret leds rakt från toalettanordningen upp över takåsen. Krökningar i ventilationsröret hindrar ventilationen genom gravitation och medför därför stankproblem. Ventilationsröret sammansätts enligt delbilden och genomföringen täts med en för takmaterialet passande tätning. Vid behov kan ventilationsröret förlängas med Ø 75 mm avloppsrör.

I besvärliga fall av installering eller om toaletten installeras i samband med inre utrymmen, är det rekommendabelt att säkra ventilationen med en separat Biolan Avluftsfläkt eller Biolan Vindventilator. Fläkten är tillgänglig som extra utrustning och kan vid behov installeras även i efterhand.

Avledning av separerad vätska

Separerad vätska leds från toalettbehållaren in i vätskebehållaren eller avloppsvattensystemet. Vid installeringen måste tillräcklig lutning beaktas, för att vätskan skall rinna hela vägen fritt nedåt. Genomföringen kan göras beroende på objektet som anläggning av avlopp, rörgenomföring genom väggen eller golvet. Diametern i toalettanordningens vätskeslang är 32 mm. Delar av avloppsrör Ø 32 mm eller en slang lämpar sig för avledning av vätskan. Det är rekommendabelt att använda en skarvmuff i slangens anslutningspunkt.

Det finns inget stanklås i toalettanordningen. Om vätskan leds in i en behållare, måste slangen sträcka sig ned till bottnen, varvid vätskeytan i behållaren gör ett stanklås i slangen. Då kan luften inte röra sig från vätskekanistern i riktning mot behållaren. Om vätskan leds in i avloppsvattensystemet, måste ventilationen av avloppsvattensystemet och toaletten beaktas särskilt.

Måttskiss

 • Öängd: 78 cm
 • Bredd: 59,4 cm
 • Sitshöjd: 53 cm
 • Höjd: 85 cm
 • Höjd till blandningsmaterialknoppen: 98,5 cm
 • Vikt: ca 16 kg
 • Blandningsmaterialbehållarens volym: 30 liter
 • Inre kärlets volym: 28 liter
 • Ventilationsrörets diameter: 75 mm
 • Vätskeavrinnigsrörets diameter: 32 mm

Måttskiss (PDF)


Relaterade produkter