Ansvarstagande på Biolan

Biolan förbinder sig till ansvarstagande och principerna om hållbar utveckling i all verksamhet.

Biolan är ansvarsfullt av hela sin själ. Alltsedan företagets grundande har principerna om hållbar utveckling styrt vår verksamhet.  Vi tar hela tiden fram nya produkter och lösningar för konsumenterna. Med hjälp av våra produkter och lösningar kan var och en enkelt delta i återvinningen av naturresurser och påverka miljöbelastningen.

Vi följer lagstiftning och bestämmelser i vår verksamhet. Vi är medvetna om vilka miljöeffekterna av vår verksamhet är också vi fastställer miljömål för vår verksamhet.  Vi väljer alltid lösningar och råvaror som är hållbara ur livscykelperspektiv och som är de främsta och mest lämpliga för användningsändamålet, kunderna och miljön.

Återvinning är en central del av vår verksamhet. Biolan-gruppens miljöverksamhet tar emot olika sidoströmmar från lantbruket och industrin. Näringsämnena och energin i dessa återvinns och återanvänds. Detta bidrar till att minska behovet av att använda orörda näringsämnen och energikällor.

Biolan tar sitt ansvar även som arbetsgivare. Vi agerar enligt våra värderingar som en pålitlig och opartisk arbetsgivare som värdesätter sina anställda och sörjer för deras välmående och möjligheter till kompetensutveckling.

År 2012 analyserade Biolan koldioxidavtrycket av sina växtunderlag och gödselprodukter som den första tillverkaren i Finland. Resultaten visade att våra produkter har en mycket liten belastning på miljön, eftersom vi utnyttjar sidoströmmar från industrin och lantbruket som råvara. När det gäller till exempel mullprodukter utgör förpackningsmaterialet en stor del av koldioxidavtrycket, hos vissa produkter hela 80 procent.

Vårt koldioxidavtryck

Vårt koldioxidavtryck

Vi vill bidra till att minska miljöbelastningen och jobba till förmån för klimatet. Vi har räknat ut koldioxidavtrycket från våra produkter för att vi ska veta vilken belastning våra produkter orsakar och kunna visa att våra produkter är ekologiska även med siffror. Vi använder uppgifterna från beräkningen av koldioxidavtrycket även framöver när vi tar fram nya miljövänliga produkter och minskar utsläppen från produktionen.

 

Principen om livscykeltänkande

Principen om livscykeltänkande går ut på att granska de olika skedena av en produkts livscykel, ”från vaggan till graven”, dvs. från råvara via tillverkning och förädling till konsumtion och utnyttjande efter användning (återvinning, energiproduktion, återanvändning som råvara eller produkt eller slutplacering som deponiavfall). I varje skede används olika insatser, till exempel material, energi och vatten, och varje skede ger också upphov till olika slags utsläpp och miljöbelastning i luft, vatten eller jordmån.

Enligt Kyotoprotokollet räknas följande gaser som växthusgaser: CO2, CH4, N2O, SF6, HCF och PCF. Koldioxidavtrycket är summan av dessa, som uttrycks i form av koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.).

 

Så här gjorde vi

Beräkningen av koldioxidavtrycket avgränsades till ”från vaggan till graven”, dvs. i granskningen inkluderades råvaror och förpackningsmaterial och transporten av dessa till Eura samt produktionsprocessen (energi, vatten och avfall) på Biolan. Transporterna av färdiga produkter till butikerna och vidare till kunderna inkluderades inte, eftersom stora variationer förekom i dem. Den egentliga användningen av mullprodukter och gödsel ger inte upphov till några utsläpp. Det använda förpackningsmaterialet kan antingen brännas, varvid energin i det återvinns, eller bli deponiavfall. Utsläppen från slutförvaringen inkluderades med andra ord inte i beräkningen, men de bedömdes vara små. Beräkningen genomfördes av Gaia Consulting Oy utifrån ISO-standarderna för koldioxidavtryck och den gjordes med uppgifter från 2010.

Produkternas koldioxidavtryck anges i kilogram koldioxidekvivalenter utsläpp (CO2-ekv.)/kg produkt.

 

Koldioxidavtryck av mullprodukter och gödsel (pdf på finska)

 

Visste du att ...?

  • En finländsk konsuments koldioxidavtryck är cirka 10 t CO2-ekv./år
  • Utsläppen från en genomsnittlig finländsk bil på en 10 km lång sträcka är cirka 1,8 kg CO2-ekv. (källa: VTT)